Regulamin strefy B2B

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki ogólne sprzedaży prowadzonej przez „LŁ” spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Bykowie, za pośrednictwem Strefy B2B www.langelukaszuk.pl/b2b/logowanie.html (zwanej dalej: „Strefa B2B”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez „LŁ” spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Bykowie  usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

Sprzedawca – „LŁ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Bykowie, ul. Wrocławska 43, 55-095 Mirków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000441586, będąca jednocześnie właścicielem Platformy B2B.

Kontrahent – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna,  która dokona rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Użytkownik – Kontrahent lub osoba fizyczna upoważniona przez Kontrahenta do jego reprezentowania.

Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na rzecz Kontrahenta przez Sprzedawcę.

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną na zasadach ustalonych w Regulaminie, niezbędną dla korzystania przez Użytkownika/Kontrahenta ze wszystkich dostępnych dla nich funkcji Strefy B2B.

Login – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika w postaci należącego do Użytkownika adresu e-mail, wymagane wraz z Hasłem do rejestracji oraz zalogowania się do Konta Użytkownika w Strefie B2B.

Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika, niezbędnych dla zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Strefie B2B. Hasło ustalane jest przez Użytkownika podczas dokonywania Rejestracji Użytkownika w Strefie B2B. hasło musi składać się z minimum 8 znaków, w tym co najmniej jednej dużej litery i jednej cyfry lub znaku specjalnego.

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strefy B2B, przeznaczony do sprzedaży.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie  oraz umowie o współpracy między Kontrahentem a Sprzedawcą, o ile zawarto odrębną umowę o współpracy.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kontrahentowi przez Sprzedawcę Towaru określonego w zamówieniu, za pośrednictwem Dostawcy, lub na życzenie Kontrahenta poprzez odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy.

Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Strefy B2B.

Strona Internetowa Strefy B2B - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Strefę B2B, działające w domenie www.langelukaszuk.pl .

Umowa o świadczenie usług nieodpłatnych – umowa o świadczenie usług nieodpłatnych  drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kontrahentem, także za pośrednictwem Użytkownika nie będącego Kontrahentem, na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Strefy B2B, w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Strefy B2B, a także do  formularzy, wzorów zgłoszeń, treści, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Korzystanie ze Strefy B2B następuje za pomocą sieci Internet i Strony Internetowej Strefy B2B, jako zasobu systemu teleinformatycznego oraz informatycznego Sprzedawcy.

 

§ 3 Zasady korzystania ze Strefy B2B

1. Korzystanie ze Strefy B2B oznacza każdą czynność Użytkownika, której celem lub skutkiem jest  dostęp do treści zamieszczonych na Stronie Internetowej Strefy B2B, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.

2. Korzystanie ze Strefy B2B możliwe jest wyłącznie na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie.

3. Sprzedawca podejmie niezbędne kroki, aby korzystanie z Strefy B2B było możliwe dla Użytkowników w ramach popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń  internetowych. Sprzedawca nie daje jednak gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za to, że każda opcja konfiguracyjna sprzętu elektronicznego posiadanego przez Użytkownika, pozwoli na korzystanie ze Strefy B2B.

4. W celu korzystania z Usług udostępnionych w Strefie B2B, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika działającego konta poczty elektronicznej.

5. Użytkownik Strefy B2B nie posiada uprawnień do dokonywania jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafiki, zasady działania Strefy B2B.

6. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika wszelkich treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Strefy B2B, Strony Strefy B2B lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, z naruszeniem dóbr osobistych osób trzecich lub uzasadnionych interesów Sprzedawcy.

7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania ze Strefy B2B wyłącznie na użytek własny lub na rzecz Kontrahenta którego reprezentuje. Zabronione jest wykorzystywanie funkcji i treści Strefy B2B w celu podejmowania przez Użytkownika działań naruszających interes Sprzedawcy.

8. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników i Kontrahentów przez osoby nieuprawnione, dlatego powinni oni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§ 4 Rejestracja

1. Utworzenie konta Użytkowania następuje przez dokonanie przez niego rejestracji Konta w Strefie B2B.

2. Rejestracja jest konieczna do składania przez Użytkownika zamówień za pośrednictwem Strefy B2B.

3. Użytkownik rozpoczyna Rejestrację poprzez wypełnienie na Stronie Internetowej Strefy B2B  formularza -  strona rejestracji .

4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

a) Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone, jako opcjonalne (pole obowiązkowe oznaczone jest gwiazdką);

b) dane wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i/lub Kontrahenta i być zgodne z prawdą, przy czym wyłącznie Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość wpisanych danych;

c) Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania i zaakceptowania warunków Regulaminu;

d) Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu otrzymywania materiałów promocyjnych i marketingowych dotyczących towarów i usług oferowanych przez tą Sprzedawcę i/lub zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (system internetowy, e-mail, sms) na udostępnionych przez Użytkownika telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych (telefon, tablet, itp.), przy czym Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.

5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

a) zapoznaniem się i akceptacją przez Użytkownika warunków Regulaminu;

b) zawarciem umowy o świadczenie usług przez Sprzedawcę w postaci prowadzenia Konta Użytkownika;

c) upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika.

6. Fakultatywne wyrażenie  zgody na przetwarzanie danych osobowych o których mowa w ust. 4 d powyżej oznacza że:

a) zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;

b) Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania i usuwania danych osobowych;

c) powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

7. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Użytkownik otrzyma od Sprzedawcy nowe hasło na adres email będący loginem, które będzie mógł zmienić na własne Hasło.

8. W wypadku gdy Użytkownik zapomni Hasła, może zwrócić się za pośrednictwem formularza znajdującego się w Strefie B2B o podanie nowego Hasła. W takiej sytuacji Użytkownik otrzyma od Sprzedawcy nowe hasło na adres email będący Loginem, które będzie mógł zmienić na własne Hasło.

9. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych w Strefie B2B. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

 

§ 5 Składanie i realizacja zamówień, płatności

1. Informacje zawarte w Strefie B2B nie stanowią oferty Sprzedawcy.

2. Użytkownik może składać zamówienia przez Strefę B2B przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strefy B2B.

3. Sprzedawca realizuje zamówienia Użytkowników wyłącznie w przypadku braku zaległych płatności Kontrahenta i nieprzekroczonego przez niego limitu kupieckiego wynikającego z łączącej ich umowy handlowej, o ile taką zawarto.

4. Użytkownik dokonuje zamówienia, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, określając jego ilość przy danym Towarze i przez wybór polecenia „KUP” dodaje go do „KOSZYKA”. Użytkownik po zebraniu całości zamówienia i po wyborze rodzaju przesyłki i rodzaju płatności, wybiera adres Dostawy. Po określeniu adresu Dostawy, Użytkownik po wybraniu polecenia „PODSUMOWANIE”, może wrócić do kompletowania zamówienia lub przez wybór polecenia „ZAMÓW” złożyć zamówienie wysyłając formularz zamówienia do Sprzedawcy. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów. Łączna wartość KOSZYKA przy jednorazowym zamówieniu musi przekroczyć minimalną wartość zamówienia. W wypadku zamówienia poniżej tej wartości Użytkownik otrzyma informację o konieczności zwiększenia wartości zamówienia.

5. a. Przy składaniu zamówienia Użytkownik otrzymuje informację o możliwości skorzystania z kodu rabatowego, o ile Użytkownik taki posiada.

b. Przy składaniu zamówienia Użytkownik otrzymuje informację o kosztach dostawy, która zostaje zaliczona do zamówienia.

6. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności  zamówionego przez Użytkownika Towaru.

7. W przypadku braku zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Użytkownika z innych powodów, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

8. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Użytkownikowi:

a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Użytkownika zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Użytkownika zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa)

c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Użytkownika powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Użytkownik nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).

9. W przypadku braku zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Użytkownika z innych przyczyn, w szczególności w przypadku niemożności pozyskania przez Sprzedawcę zamówionego Towaru w  racjonalnym terminie, może on odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty jej zawarcia.

10. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Użytkownika do Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

11. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 10 powyżej.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternaście) dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania Strefy B2B i/lub Strony Internetowej Strefy B2B, w tym w razie wyświetlenia  błędnych cen, lub opisów Towarów.

13. Użytkownik otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.

14. Ceny na Stronie Internetowej Strefy B2B zmieszczone przy danym Towarze:

a) są cenami netto (bez podatku VAT) określonymi w złotych polskich;

b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Użytkownik jest informowany w trakcie składania zamówienia.

c) nie zawierają informacji odnośnie ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.

15. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Strefy B2B w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.

16. a. Kontrahent , z którym Sprzedawcę wiąże stosowna umowa, dokonuje płatności za zamówione Towary po otrzymaniu faktury VAT w terminie wskazanym na fakturze, przelewem bankowym, na rachunek bankowy Sprzedawcy, chyba ze forma płatności w systemie B2B określona  jest jako: gotówka/przedpłata/pobranie, w takim wypadku Kontrahent dokonuje płatności za zamówione Towary w formie płatności online PayU, której dokonanie stanowi warunek realizacji zamówienia. Sprzedawca dostarcza fakturę VAT wraz z Dostawą zamówionego Towaru, chyba że Użytkownik/Kontrahent wyraźnie określi inny sposób dostarczenia faktury VAT.

b. pozostali Kontrahenci dokonują płatności za zamówione Towary w formie płatności online PayU, której dokonanie stanowi warunek realizacji zamówienia.

c. W przypadku płatności online PayU Sprzedawca wyśle faktur VAT w formie elektronicznej na podany przez Kontrahenta/Użytkownika adres e-mail.

17. Użytkownik może modyfikować zamówienie, do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Użytkownika informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienie do realizacji przez Sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu Dostawy. W przypadku dodania przez Użytkownika nowych Towarów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę, może to wpłynąć to na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.

18. Sprzedawca może zamieścić w Strefie B2B informację o liczbie orientacyjnych Dni roboczych, niezbędnych do realizacji zamówienia.

19. Zamówione Towary są dostarczane do Użytkownika za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia, lub poprzez odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy, albo też na inny adres wyraźnie wskazany przez Użytkownika.

20. Sprzedawca informuje Użytkownika za pośrednictwem Strefy B2B o stopniu realizacji zamówienia oraz terminie wysyłki Towaru.

21. Użytkownik zobowiązany jest zbadać dostarczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika/reprezentanta Dostawcy i ma prawo domagać się od pracownika/reprezentanta Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

22. Użytkownik ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w siedzibie Sprzedawcy w Dni robocze, w godz. 8 -16 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą elektroniczną lub w uwagach do zamówienia.

 

§ 6 Reklamacje i gwarancje
dotyczące usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną

1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia Sprzedawcy reklamacji w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

2. Reklamacja o której mowa w ust. 7 powyżej może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien podać swój Login oraz opis powstałego problemu. Sprzedawca, w miarę możliwości niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) Dni Roboczych rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 7 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Prowadzenie Konta Użytkownika;

b) Newsletter

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

3. Usługa prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §3, 4 i 5 Regulaminu.

4. Usługa Newsletter jest świadczona na zasadach określonych w odrębnym regulaminie dostępnym na stronie internetowej Sprzedawcy: www.langelukaszuk.pl .

5. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia Sprzedawcy uwag w związku z korzystaniem z wskazanych powyżej usług nieodpłatnych. Uwagi winne być złożone w formie elektronicznej. Sprzedawca, w miarę możliwości, lecz nie później niż w terminie 14 Dni roboczych udziela odpowiedzi na uzasadnione zastrzeżenia Użytkownika na jego adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu uwag.

6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Sprzedawcy lub innych Użytkowników i/lub Kontrahentów, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strefy B2B lub inne działania o charakterze hakerskim. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania tego dostępu. Sprzedawca zawiadamia Użytkownika i/lub Kontrahenta o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika i usług  nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 8 Odpowiedzialność

1. Sprzedawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Strefy B2B, w razie:

a) modyfikacji, modernizacji, rozbudowy lub konserwacji systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy;

b) siły wyższej, działań lub zaniechań osób trzecich;

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Strefy B2B, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w tym za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w tym za korzystanie przez niego z Strefy B2B w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

6. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin, łączące strony umowy oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 9 Dane osobowe i pliki „Cookies”

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę na zasadach określonych w dokumencie  - Polityka Prywatności zamieszczonym na Stronie Internetowej Strefy B2B.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej Strefy B2B, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.

4. Mechanizm plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Strefy B2B na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy tych urządzeń oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w tych urządzeniach ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkownika.

5. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkownika;

b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

c) statystycznych.

6. Każdy Użytkownik ma prawo wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Strefy B2B.

 

§ 10 Rozwiązanie umowy

(nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą  elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Użytkownik, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania zablokowania Konta Użytkownika przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Użytkownika, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.

3. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Użytkownika z wywiązania się ze zobowiązań względem Sprzedawcy, jeżeli w dniu rozwiązania umowy takie istnieją.

4. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Kontrahenta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Kontrahenta podczas Rejestracji. Wypowiedzenie może dotyczyć umowy zawartej z Kontrahentem i/lub umów zawartych na jego rzecz dotyczących poszczególnych Użytkowników.

5. Po upływie okresu wypowiedzenia Sprzedawca blokuje Konto, którego dotyczyło wypowiedzenie.

 

§ 11 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Strefy B2B i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Strefy B2B.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Stron Internetowych Strefy B2B.

3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez wyświetlenie komunikatu o dokonanych zmianach, widocznego po zalogowaniu się Użytkownika w Strefie B2B.

4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 10. Niezgłoszenie zastrzeżeń w powyższym terminie skutkuje akceptacją przez Użytkownika wprowadzonych zmian do Regulaminu.

5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Strefę B2B do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika.

6. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu wiążą strony o ile nic innego nie wynika z Umów łączących Sprzedawcę z Kontrahentem, których postanowienia mają pierwszeństwo przed regulacjami zawartymi w Regulaminie.

8. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.08.2020.