Polityka prywatności

Wersja z dnia 08.04.2024. r.

1. Słownik

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Konto Użytkownika – oznacza indywidualne konto użytkownika w Sklepie Internetowym lub w Strefie B2B.

Kontrahent – osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, osoba prawna lub spółka osobowa.

Użytkownik – osoba, korzystająca z Strony Internetowej, Sklepu Internetowego lub Strefy B2B.

Spółka - "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Bykowie, pod adresem Byków, ul. Wrocławska 43, 55-095 Mirków, NIP: 899-02-02-361, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000441586 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Sklep Internetowy – Usługa realizowana przez Spółkę i dostępna za pośrednictwem Strony Internetowej oraz zgodnie z warunkami określonymi Regulaminem Sprzedaży za Pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Strona Internetowa – Strona Internetowa funkcjonująca pod adresem www.langelukaszuk.pl, www.paulmann.pl, www.greenworkspolska.pl, której funkcjonowanie reguluje Regulamin Strony Internetowej.

Strefa B2B – Usługa realizowana przez Spółkę i dostępna za pośrednictwem Strony Internetowej oraz zgodnie z warunkami określonymi Regulaminem Strefy B2B.

RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Zakres polityki

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera podstawowe informacje o przetwarzanych danych osobowych oraz sposobie ich wykorzystania przez "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w związku z prowadzoną Stroną Internetową oraz Sklepem Internetowym dostępnym na Stronie Internetowej oraz Strefą B2B.

Z niniejszego dokumentu dowiedzą się Państwo o:

 1. kto jest administratorem, który odpowiada za przetwarzane dane osobowe;
 2. kategoriach danych osobowych, które przetwarzamy w związku z funkcjonowaniem Strony Internetowej, celach oraz podstawach prawnych ich przetwarzania;
 3. kategoriach danych osobowych, które przetwarzamy w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, celach oraz podstawach prawnych ich przetwarzania;
 4. kategoriach danych osobowych, które przetwarzamy w związku z funkcjonowaniem Strefy B2B, celach oraz podstawach prawnych ich przetwarzania;
 5. okresach przechowywania danych osobowych;
 6. odbiorcach danych osobowych;
 7. prawach, jakie przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych;
 8. dostępnych sposobach, w jakich możecie się Państwo z nami skontaktować.

 

3. Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych za pomocą Strony Internetowej, Sklepu Internetowego oraz Strefy B2B jest "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 43, Byków, 55-095 Mirków k. Wrocławia NIP: 8990202361, REGON: 005923985 (dalej Spółka).

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: rodo@langelukaszuk.pl

4. Strona Internetowa

W związku z korzystaniem przez Państwa ze Strony Internetowej oraz w zależności od funkcjonalności Strony Internetowej z których Państwo korzystacie, możemy przetwarzać zróżnicowane kategorie danych osobowych.

4.1 Odwiedziny strony internetowej

Podczas korzystania przez Państwa z naszej Strony Internetowej możemy przetwarzać dane obejmujące nazwę lub adres usługodawcy użytkownika (adres IP), stronę internetową, która przekierowała użytkownika na naszą stronę, typ przeglądarki internetowej użytkownika, datę i długość wizyty użytkownika, informacje o sposobie wykorzystania strony. Adres IP zostanie zanonimizowanych i nie będzie wykorzystywany do identyfikacji konkretnej osoby.

Dane te są wykorzystywane do realizacji kilku celów:

 1. utrzymania, rozwoju naszej Strony Internetowej;
 2. utrzymania, rozwoju oraz personalizacji naszych usług;
 3. zapewnienia ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji;
 4. zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw;
 5. ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń;
 6. wykazanie spełnienia obowiązków prawnych i umownych.

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Interesy te związane są z realizacją celów, które wymieniono powyżej.

4.2. Formularze kontaktowe

Podczas korzystania z usługi za pomocą formularzy dostępnych na naszej Stronie Internetowej możemy przetwarzać dane obejmujące adres e-mail, datę, godzinę, nazwę lub inne określenie użytkownika, podane numery telefonów, podane numery faxów, rodzaj zapytania i jego treść oraz ewentualne dalsze informacje dotyczące korespondencji.

Dane te są wykorzystywane do zapewnienia komunikacji pomiędzy Państwem a nami, na zasadach określonych w Regulaminie Strony Internetowej.

W uzasadnionych przypadkach dane te mogą posłużyć nam do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz do wykazania spełnienia obowiązków prawnych i umownych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 1. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Strony Internetowej;
 2. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionych interesów, którymi są dochodzenie oraz obrona roszczeń, a także możliwość wykazania spełnienia obowiązków prawnych i umownych.
4.3. Newsletter

W celu umożliwienia Państwu subskrypcji naszego Newsletter możemy przetwarzać dane obejmujące adres e-mail, informacje o dacie wyrażenia, wycofania zgody oraz informacje o przesłanych Newsletterach.

Dane te są wykorzystywane do świadczenia usługi Newslettera na zasadach określonych w Regulaminie Strony Internetowej.

W uzasadnionych przypadkach dane te mogą posłużyć nam do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz do wykazania spełnienia obowiązków prawnych i umownych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 1. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Strony Internetowej;
 2. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionych interesów, którymi są dochodzenie oraz obrona roszczeń, a także możliwość wykazania spełnienia obowiązków prawnych i umownych.
4.4. Opinie

W celu świadczenia usługi umożliwiającej wyrażenie opinii dotyczącej produktu, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 1. dane identyfikujące autora podane przez użytkownika, którymi może być imię, nik lub inny ciąg znaków alfanumerycznych;
 2. opinia wyrażona w polach „Podsumowanie”, „Opinia”,
 3. ocena jakości i ceny wyrażona za pomocą ilości zaznaczonych gwiazdek.
 4. data utworzenia opinii
 5. oznaczenia użytkownika umożliwiające połączenie opinii z Kontem użytkownika.

W uzasadnionych przypadkach wymienione dane te mogą posłużyć nam do utrzymania i rozwoju naszych procesów i usług oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz do wykazania spełnienia obowiązków prawnych lub umownych.

Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest:

 1. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży za Pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 2. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionych interesów, którymi są
- zarządzanie, utrzymanie i rozwój naszych procesów i usług;
- ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń;
- możliwość wykazania spełnienia obowiązków prawnych lub umownych.

5. Sklep Internetowy

W związku z korzystaniem przez Państwa ze Sklepu Internetowego oraz w zależności od funkcjonalności, z których Państwo korzystacie, możemy przetwarzać kategorie danych osobowych, które podane w poniższych punktach.

5.1. Zakup towaru

W celu realizacji sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, obsługi zamówień i prowadzenia dokumentacji wymaganej przepisami prawa, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 1. dane kupującego obejmujące imię i nazwisko, adres zamieszkania, pobytu lub siedziby, NIP;
 2. dane kontaktowe obejmujące adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
 3. dane odbiorcy przesyłki obejmujące imię, nazwisko, nazwa, adres dostawy towaru;
 4. informacje o produktach – nazwa produktu, numer marka, typ, model;
 5. informacje o zamówieniu - ilość produktów, cena netto, cen brutto, wartość koszyka, data i numer zamówienia, wartość zamówienia netto i brutto, wartość podatku VAT, ilość dni na zamówienie, data zamówienia, status zamówienia, wybrana forma płatności, nazwa banku, wybrana forma dostawy, termin dostawy, koszty dostawy, informacje o płatności i statusie zamówienia i płatności, informacje o płatności za zamówienie;
 6. informacje o dokumentach zakupu obejmujące daty, numery faktur i paragonów oraz dane podane na tych dokumentach.
 7. Informacje dodatkowe obejmujące daty i numery dokumentów księgowych, magazynowych i transportowych, listów przewozowych i etykiet;
 8. adres IP komputera, rodzaj, data oraz godzina transakcji, daty logowań do systemu.

W uzasadnionych przypadkach wymienione dane te mogą posłużyć nam do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz do wykazania spełnienia obowiązków prawnych lub umownych.

Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest:

 1. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży za Pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 2. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to obowiązek głownie wynika z prawa podatkowego i księgowego;
 3. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionych interesów, którymi są
- zarządzanie, utrzymanie i rozwój naszych procesów wewnętrznych i usług;
- ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń;
- możliwość wykazania spełnienia obowiązków umownych.

5.2. Konto użytkownika

W celu świadczenia usługi Konta użytkownika przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 1. imię i nazwisko;
 2. dane kontaktowe obejmujące adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
 3. historia zamówień wraz z informacjami dotyczącymi zamówionych towarów i zamówień, o których mowa w punkcie „Zakup towaru”,
 4. lista życzeń zawierająca informacje o towarach oznaczonych przez użytkownika;
 5. książka adresowa zawierająca imię i nazwisko, nazwę oraz adresy rozliczeniowe oraz adresy dostawy;
 6. zapamiętane metody płatności
 7. historia opinii wraz informacjami o tych opiniach;
 8. informacje o subskrypcjach Newslettera;
 9. dane dotyczące konta i użytkownika np. numer i nazwa użytkownika, data tworzenia Konta użytkownika, data i czas akceptacji regulaminów,

W uzasadnionych przypadkach wymienione dane te mogą posłużyć nam do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, utrzymania usługi oraz do wykazania spełnienia obowiązków prawnych lub umownych.

Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest:

 1. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży za Pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 2. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionych interesów, którymi są:
- zarządzanie, utrzymanie i rozwój naszych procesów wewnętrznych i usług;
- ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń;
- możliwość wykazania spełnienia obowiązków umownych.

5.3. Odstąpienie od umowy

W celu obsługi odstąpienia od umowy przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 1. imię/ imiona i nazwisko/ nazwiska, podpis;
 2. data zwrotu;
 3. dane kontaktowe obejmujące adres i numer telefonu;
 4. informacje o produktach jak np. nazwa, rodzaj towaru; ilości sztuk/opakowań
 5. data odbioru towaru;
 6. numer rachunku bankowego dla celów zwrotu dokonanej płatności;
 7. numer zamówienia
 8. numer faktury lub numer transakcji z paragonu;

W uzasadnionych przypadkach wymienione dane te mogą posłużyć nam do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, utrzymania usługi oraz do wykazania spełnienia obowiązków prawnych lub umownych.

Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest:

 1. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży za Pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 2. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionych interesów, którymi są:
- zarządzanie, utrzymanie i rozwój naszych procesów wewnętrznych i usług;
- ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń;
- możliwość wykazania spełnienia obowiązków umownych.

6. Strefa B2B

6.1. Utworzenie Konta w Strefie B2B

Z uwagi na warunki współpracy z kontrahentami za pomocą Strefy B2B przed utworzeniem Konta w strefie B2B przetwarzamy następujące dane:

 1. nazwa kontrahenta, a w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych także imię, nazwisko przedsiębiorcy;
 2. imiona i nazwiska oraz inne dane osób reprezentujących kontrahenta, które zostały udostępnione w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 3. numery NIP, numer REGON, numer KRS;
 4. informacje dotyczące przedmiotu działalności kontrahenta;
 5. dane kontaktowe obejmujące numery telefonów i adresy poczty elektronicznej podane do kontaktu,
 6. warunki współpracy.

Dane zostaną wykorzystane do weryfikacji użytkownika i kontrahenta oraz utworzenia Konta w Strefie B2B.

W uzasadnionych przypadkach wymienione dane te mogą posłużyć nam do utrzymania i rozwoju naszych procesów i usług oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz do wykazania spełnienia obowiązków prawnych lub umownych.

Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest:

 1. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Strefy B2B;
 2. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionych interesów, którymi są
- zarządzanie, utrzymanie i rozwój naszych procesów i usług;
- weryfikacji umocowania użytkownika do działania w imieniu kontrahenta;
- weryfikacja wiarygodności kontrahenta przed nawiązaniem współpracy;
- ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń;
- możliwość wykazania spełnienia obowiązków prawnych lub umownych.

6.2. Konto użytkownika Strefy B2B

W celu świadczenia usługi Konta użytkownika Strefy B2B przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 1. imię i nazwisko użytkownika;
 2. dane kontaktowe użytkownika obejmujące adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
 3. numer ID użytkownika, uprawnienia przyznane użytkownikowi, nazwa roli, data przyznania uprawnień, status użytkownika operacje użytkownika w strefie B2B;
 4. dane podmiotu gospodarczego obejmujące nazwę, adres siedziby, dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej i numer telefonu),
 5. inne dane podmiotu gospodarczego obejmujące numer NIP,
 6. historia zamówień danego użytkownika oraz historia zamówień firmy wraz z informacjami dotyczącymi zamówionych towarów i zamówień, o których mowa w punkcie „Zakup towaru”,
 7. lista życzeń zawierająca informacje o towarach oznaczonych przez użytkownika;
 8. książka adresowa zawierająca imię i nazwisko, nazwę oraz adresy rozliczeniowe oraz adresy dostawy;
 9. zapamiętane metody płatności
 10. historia opinii wraz informacjami o tych opiniach;
 11. informacje o subskrypcjach Newslettera;
 12. informacje o zapisanych kartach.

W uzasadnionych przypadkach wymienione dane te mogą posłużyć nam do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, utrzymania usługi oraz do wykazania spełnienia obowiązków prawnych lub umownych.

Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest:

 1. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Strefy B2B;
 2. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionych interesów, którymi są
- zarządzanie, utrzymanie i rozwój naszych procesów wewnętrznych i usług;
- ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń;
- możliwość wykazania spełnienia obowiązków umownych.

6.3. Zakupy w Strefie B2B

W celu realizacji sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, obsługi zamówień i prowadzenia dokumentacji wymaganej przepisami prawa, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 1. dane kupującego obejmujące imię i nazwisko użytkownika składającego zamówienie
 2. nazwa firmy, NIP firmy, adres firmy (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj),
 3. adres e-mail użytkownika składającego zamówienie, adres e-mail kontrahenta,
 4. numer kontrahenta, numer zamówienia klienta, numer zamówienia w Spółce,
 5. dane kontaktowe obejmujące adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
 6. dane odbiorcy przesyłki obejmujące imię, nazwisko, nazwa, adres dostawy towaru;
 7. informacje o produktach – nazwa produktu, numer marka, typ, model;
 8. informacje o zamówieniu - ilość produktów, cena netto, cen brutto, wartość koszyka, data i numer zamówienia, ceny, rabaty i upusty, wartość zamówienia netto i brutto, wartość podatku VAT, ilość dni na zamówienie, data zamówienia, status zamówienia, wybrana forma płatności, nazwa banku, wybrana forma dostawy, termin dostawy, koszty dostawy, informacje o płatności i statusie zamówienia i płatności, informacje o płatności za zamówienie, imię i nazwisko operatora, określenie kuriera;
 9. warunki sprzedaży (metoda płatności, limit kupiecki, pozostały kredyt, kredyt wykorzystany, termin płatności)
 10. informacje o dokumentach zakupu obejmujące daty, numery faktur i paragonów oraz dane podane na tych dokumentach.
 11. Informacje dodatkowe obejmujące daty i numery dokumentów księgowych, magazynowych i transportowych, listów przewozowych i etykiet;
 12. numer IP komputera, rodzaj, data oraz godzina transakcji, daty logowań do systemu.

W uzasadnionych przypadkach wymienione dane te mogą posłużyć nam do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz do wykazania spełnienia obowiązków prawnych lub umownych.

Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest:

 1. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Strefy B2B;
 2. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to obowiązek głownie wynika z prawa podatkowego i księgowego;
 3. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionych interesów, którymi są
- zarządzanie, utrzymanie i rozwój naszych procesów wewnętrznych i usług;
- ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń;
- możliwość wykazania spełnienia obowiązków umownych.

7. Reklamacje

Reklamacje obsługiwane są poza stroną internetową. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z reklamacjami są dostępne na stronie 
https://langelukaszuk.pl/serwis/reklamacje

8. Inne cele

Wszystkie dane wymienione w punkcie 5 i 6 mogą zostać także wykorzystywane do realizacji następujących celów:

 1. do utrzymania, rozwoju naszej Strony Internetowej;
 2. do utrzymania, rozwoju oraz personalizacji naszych usług;
 3. do zapewnienia ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji;
 4. do zapobiegania i wykrywania przestępstw i naruszeń regulaminów;
 5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. do wykazania spełnienia obowiązków prawnych i umownych.

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Interesy te związane są z realizacją celów, które wymieniono powyżej.

9. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Użytkownicy mogą być profilowani na podstawie danych przetwarzanych za pomocą Strony Internetowej, Sklepu Internetowego oraz Strefy B2B.

W oparciu o wyniki takiego profilowania mogą zostać dostosowane treści wyświetlane na Stronie Internetowej, w Sklepie Internetowym oraz w Strefie B2B.

Wyniki takiego profilowania mogą posłużyć także do dostosowania oferty handlowej kierowanej do danego użytkownika lub kontrahenta, jednak pragniemy zaznaczyć, że procesy dostosowania oferty handlowej nie są w pełni automatyczne. Decyzje o dostosowaniu oferty handlowej podejmowane są przez uprawnione osoby, a wspomniane wyniki profilowania pełnią jedynie funkcję pomocniczą.

10. Pliki cookies

Pliki cookie są to niewielkie pliki zawierające dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Do zapisywania plików cookie na urządzeniu użytkownika następuje podczas odwiedzin naszej Strony Internetowej, podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz podczas korzystania ze Strefy B2B.

Pliki te zazwyczaj zawierają podstawowe informacje na temat nazwy strony internetowej, z której pochodzi dany plik, długość okresy przechowywania i funkcjonowania pliku na urządzeniu użytkownika oraz losowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki te mogą być wykorzystywane np. w celu:

 1. dostosowania zawartości Strony Internetowej, Sklepu Internetowego lub Strefy B2B do preferencji użytkownika;
 2. optymalizacji procesu korzystania ze Strony Internetowej, Sklepu Internetowego lub Strefy B2B np. poprzez odpowiednie wyświetlenie Strony Internetowej;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają ulepszyć zawartość i działania Strony Internetowej, Sklepu Internetowego lub Strefy B2B;
 4. utrzymania sesji użytkownika;
 5. dostarczania użytkownikom treści reklamowych;

Informacje dotyczące wykorzystania plików cookie określa Polityka plików cookies dostępna na Stronie Internetowej. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

11. Okresowe funkcjonalności

 1. Strona internetowa może zawierać dodatkowe funkcjonalności dostępne okresowo, jak np. formularze dedykowane okresowym akcjom promocyjnym lub marketingowym. Przetwarzanie danych osobowych w ramach okresowych akcji jest uregulowane odrębnymi klauzulami informacyjnymi.

12. Google Analytics

Wykorzystujemy narzędzie Google Analytics, w których przetwarzane są statystyczne dane prezentujące zachowanie użytkowników Strony Internetowej, Sklepu Internetowego oraz Strefy B2B. Informacje te stanowią pomoc w administrowaniu i rozwijaniu serwisu oraz w dostosowywaniu naszych usług.

Narzędzia te nie są wykorzystywane do identyfikacji osób odwiedzających stronę ani do pozyskiwania jakichkolwiek spersonalizowanych informacji o użytkownikach Strony Internetowej, Sklepu Internetowego lub użytkownikach Strefy B2B. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google Anaitics można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=pl#zippy=%2Ctematy-w-tym-artykule

13. Połączenia z innymi portalami

Aktywacje mechanizmów pozwalających na łączenie z kanałami użytkownika na portalach społecznościowych (jak Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram i WhatsApp) – Po aktywacji tych mechanizmów przez użytkownika, dane osobowe mogą być przesłane do dostawcy portalu. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody osoby. Informujemy, że "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. nie ma wpływu na procesy przetwarzania danych osobowych, które są realizowane przez tych dostawców, dlatego prosimy o zapoznawanie się z politykami prywatności publikowanym dla tych stron. Poniżej przydatne linki do wybranych materiałów dotyczących ochrony prywatności:

Facebook: www.facebook.com/about/privacy/

Tweeter: https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/x-rules

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Youtube: https://support.google.com/youtube/answer/2801895

LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Instagram: pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388

WhatsApp: www.whatsapp.com/legal

14. Okres przechowywania

W zależności od rodzaju usługi, z której korzysta użytkownik oraz celu wykorzystania danych, możemy przetwarzać dane osobowe przez różne okresy. Zazwyczaj okres ich wykorzystania i przechowywania zależy od:

 1. okresu w jakim użytkownik korzysta z naszych usług;
 2. okresu współpracy z kontrahentem korzystającym ze Strefy B2B;
 3. okresów przechowywania danych, jaki jest określony przez obowiązujące przepisy prawa;
 4. okresu, jaki jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa i zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej, Sklepu Internetowego oraz w Strefy B2B;
 5. okresu, jaki jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń;

15. Udostępnienie danych

Korzystamy z innych podmiotów, aby móc realizować nasze cele. Z uwagi na angażujemy w przetwarzanie danych następujące kategorie podmiotów:

 1. dostawców usług, systemów i rozwiązań informatycznych, dostawców usług hostingowych;
 2. dostawców usług prawnych, doradczych, audytorów i naszego inspektora ochrony danych;
 3. dostawców usług pocztowych, transportowych, kurierskich i spedycyjnych;
 4. dostawców usług ubezpieczeniowych;

Dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w następujących przypadkach:

 1. gdy ujawnienie danych podmiotowi trzeciemu wynika z obowiązujących przepisów prawa;
 2. gdy podmiot trzeci jest uprawniony do ich posiadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 3. gdy zostanie utworzony nowy podmiot lub organizacja zostanie przejęta przez inny podmiot, jeśli administrator jest zaangażowany w fuzję, sprzedaż lub przeniesienie części lub całości swojej działalności.
 4. gdy podmiot zostanie do tego zobowiązany, na przykład zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa;
 5. w przypadku otrzymania zgody osoby, której dane dotyczą;

16. Międzynarodowe transfery danych

Ze względu na zastosowane narzędzie informatyczne dane osobowe będą przekazane podmiotom w krajach trzecich oraz organizacjom mającym siedzibę w krajach trzecich.

Takie międzynarodowe przekazanie danych będzie się odbywało na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych lub po zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, takich jak:

 1. standardowe klauzule umowne wydane na podstawie decyzji Komisji Europejskiej lub;
 2. wiążące reguły korporacyjne danej organizacji lub;
 3. prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi jakim jest np. Data Privacy Fremework.

Treść standardowych klauzul umownych dostępna jest na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A199%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.199.01.0031.01.POL

Informacje o Data Privacy Fremework dostępne są na stronie: https://www.dataprivacyframework.gov/s/

17. Prawa osób

Informujemy, że użytkownikowi oraz kontrahentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania i aktualizacji. W tym celu prosimy o kontakt z pracownikami Spółki za pomocą formularza, dostępnego po zalogowaniu się na stronie www.langelukaszuk.pl/kontakty, www.paulmann.pl/kontakt, www.greenworkspolska.pl/kontakt 

Użytkownikowi oraz kontrahentowi przysługuje także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli ich przetwarzanie oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku otrzymania takiego sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.

Użytkownikowi oraz kontrahentowi przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych, gdy:

 1. dane nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane w inny sposób;
 2. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 3. osoba sprzeciwia się ich przetwarzaniu i nie ma żadnych nadrzędnych uzasadnionych podstaw do dalszego ich przetwarzania;
 4. dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy;
 5. osoba wycofuje swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej do dalszego ich przetwarzania.

W pewnych okolicznościach użytkownikowi oraz kontrahentowi przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Prawo to przysługuje, gdy:

 1. osoba kwestionuje prawidłowość danych osobowych – przetwarzanie zostanie ograniczone na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. nie potrzebujemy już danych osobowych w określonych przez nas celach przetwarzania, ale są one potrzebne osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba sprzeciwia się przetwarzaniu danych i trwa sprawdzanie, czy nasze uzasadnione interesy są nadrzędne wobec interesów osoby, której dane dotyczą.

Informujemy, że użytkownikowi oraz kontrahentowi przysługuje prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, www.uodo.gov.pl

18. Zgoda

W przypadku, gdy prosimy użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w konkretnym podanym celu, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

Zgoda taka jest pobierana dobrowolnie od osoby i może ona zostać wycofana w każdym czasie. Informujemy jednak, że wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzanie Państwa danych osobowych, które było realizowane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

19. Dane kontaktowe

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.langelukaszuk.pl/kontaktywww.paulmann.pl/kontakt, www.greenworkspolska.pl/kontakt 

Zawsze można uzyskać informacje poprzez wysłanie korespondencji na adres siedziby:

LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Wrocławska 43
Byków, 55-095 Mirków
e-mail: handlowy@langelukaszuk.pl

20. Wyłączenia

Informujemy także, że strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron www, co do których Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności. Dlatego zaleca się zapoznanie z polityką prywatności ustaloną dla tych stron.

21. Zmiany w Polityce Prywatności

W przypadku zmiany w obowiązującej Polityce Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w jej treści.