REGULAMIN SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

Z dnia 08.04.2024

Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresami: www.langelukaszuk.pl, www.paulmann.pl, www.greenworkspolska.pl, którego operatorem jest LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bykowie ul. Wrocławska 43, 55-095 Mirków k. Wrocławia, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000441586, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 899-02-02-361.

Adres pocztowy: LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Byków, ul. Wrocławska 43, 55-095 Mirków k. Wrocławia

Adres e-mail: handlowy@langelukaszuk.pl

Numer telefonu: 71-39 80 800

Definicje

Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

SKLEP INTERNETOWY/SKLEP – prowadzona przez LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa internetowa platforma handlowa działająca pod adresami internetowymi: www.langelukaszuk.pl, www.paulmann.pl, www.greenworkspolska.pl, na której Klient może nabyć Produkty bezpośrednio od Sprzedawcy;

STRONA INTERNETOWA – oznacza stronę www.langelukaszuk.pl, www.paulmann.pl, www.greenworkspolska.pl na której działa Sklep Internetowy;

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, składająca zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Kupujący, Usługobiorca;

KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej (w szczególności dokonujący zakupu Produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 43(1) kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść niniejszego regulaminu.

PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

REGULAMIN – niniejszy Regulamin Sprzedaży za Pośrednictwem Sklepu Internetowego;

DZIEŃ ROBOCZY – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);

KUPUJĄCY - konsument, przedsiębiorca lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawiera umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.langelukaszuk.pl, www.paulmann.pl, www.greenworkspolska.pl ; kupujący jest jednocześnie usługobiorcą.

SPRZEDAWCA - przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy objęty niniejszym regulaminem, tj. LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bykowie ul. Wrocławska 43, 55-095 Mirków k. Wrocławia, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000441586, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 899-02-02-361; sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą.

TOWAR - wszelkie rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.langelukaszuk.pl, www.paulmann.pl, www.greenworkspolska.pl

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta - Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, którego celem jest zawarcie umowy sprzedaży Towaru, przez wskazanie Towaru, rodzaju i jego liczby.

KOSZYK ZAMÓWIEŃ - program informatyczny udostępniany przez Sprzedawcę na stronach www.langelukaszuk.pl, www.paulmann.pl, www.greenworkspolska.pl, który umożliwia składanie Zamówienia.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa, przez którą Sprzedawca - przedsiębiorca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy (Towaru) i wydać mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz (Towar) odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ - Umowa Sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym (Przedsiębiorcą) a Kupującym (Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta) zawierana bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy, za pomocą jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

LOKAL PRZEDSIĘBIORCY - siedziba Przedsiębiorcy, w której sprzedawca – LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - prowadzi swoją działalność gospodarczą na stałe: Byków ul. Wrocławska 43, 55-095 Mirków k. Wrocławia.

TREŚCI CYFROWE - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

USŁUGODAWCA - przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy objęty tym Regulaminem, tj. spółkę pod firmą LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bykowie ul. Wrocławska 43, 55-095 Mirków k. Wrocławia, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000441586, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 899-02-02-361; Usługodawca może być jednocześnie sprzedawcą.

USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną; Usługobiorca może być jednocześnie Kupującym.

ADRESAT - podmiot wskazany przez Usługobiorcę jako właściwy do odebrania przesyłki.

GWARANCJA - dobrowolne zobowiązanie się producenta, udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, określające jego obowiązki oraz uprawnienia Kupującego (Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta), w przypadku, gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

RĘKOJMIA - tryb dochodzenia odpowiedzialności przez Konsumenta lub osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach kodeksu cywilnego.

KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

SYSTEM PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNEJ – system płatności elektronicznej, za pośrednictwem którego można dokonać płatności za zamówiony Produkt, działający na podstawie odrębnego regulaminu podmiotu prowadzącego dany serwis (np. PayU). Poszczególne Systemy Płatności Elektronicznej mogą oferować za swoim pośrednictwem korzystanie z dodatkowych metod płatności, np. opcje z odroczonym terminem płatności, Blik, płatność na raty.

 § 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego (langelukaszuk.pl, www.paulmann.pl, www.greenworkspolska.pl) prowadzonego przez spółkę pod firmą LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bykowie, przez sprzedaż towarów na odległość, a także korzystania przez usługobiorców ze sklepu internetowego, składania zamówień na produkty, uiszczania ceny sprzedaży produktów, dostarczania produktów, uprawnień Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także sposób dokonywania zwrotów produktów.
 2. Do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień na oferowane produkty wymagany jest komputer albo inne urządzenie (smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.
 4. Złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego może nastąpić poprzez zarejestrowanie się Kupującego zgodnie z postanowieniami regulaminu lub bez rejestracji Kupującego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Dokonanie rejestracji konta może nastąpić za pośrednictwem każdej ze stron wchodzących w skład Sklepu Internetowego (langelukaszuk.pl, www.paulmann.pl, www.greenworkspolska.pl). Rejestracja na którejkolwiek z tych stron umożliwia korzystanie z pozostałych stron, w tym składanie zamówień w Sklepie Internetowym za pomocą tego samego loginu i hasła zarejestrowanego Kupującego.
 6. W celu rejestracji Kupującego, o której mowa w punkcie 4 powyżej Kupujący wypełnia on-line formularz rejestracji, podając: Nazwę, Imię, Nazwisko, swój adres e-mail, wybrane przez siebie hasło składające się co najmniej z ośmiu znaków, a także zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin i Politykę prywatności. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym na podany w procesie rejestracji adres e-mail Kupującego przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji. Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności są bezpłatne.
 7. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Usługobiorcę w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.
 8. Usługobiorca, który zarejestrował Konto Kupującego na stronie Usługodawcy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta Kupującego. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Kupującego lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki. W celu złożenia zamówienia przez Kupującego bez rejestracji, o której mowa w punkcie 4 powyżej Kupujący wypełnia on-line formularz, podając: Nazwę lub Imię i Nazwisko, swój adres e-mail, Adres zamieszkania i/lub dostawy (jeśli inny niż adres zamieszkania) obejmujące: (Kraj, Miasto, Kod pocztowy, Ulica, numer domu, numer mieszkania – o ile dotyczy), NIP (o ile dotyczy), Telefon, Firma (o ile dotyczy), wybrane przez siebie hasło składające się co najmniej z ośmiu znaków , wybraną przez siebie formę dostawy, żądanie otrzymania faktury VAT, wybór metody płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej PayU, a także zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin i Politykę prywatności. Po wypełnieniu formularza na podany w nim adres e-mail Kupującego przesłane zostanie potwierdzenie.

§ 2
Konto Klienta

 1. Klient ma możliwość utworzenia indywidualnego Konta Klienta na Stronie Internetowej. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza dostępnego po wybranie opcji „Zaloguj się/ Zarejestruj się” w nagłówku Strony Internetowej oraz określenie indywidulanego Hasła do Konta Klienta. Wysłanie formularza do Sprzedawcy następuje po wybraniu przycisku „Utwórz konto”.
 2. Pola obowiązkowe do wypełnienia w formularzu, o którym mowa powyżej, oznaczone są czerwoną gwiazdką.
 3. Minimalna ilość znaków w haśle wynosi 8, jednak Sprzedawca zaleca stosowanie silnych haseł, zawierających co najmniej 12 znaków, małe i wielkie litery, cyfry lub znaki specjalne.
 4. Przed przesłaniem formularza rejestracyjnego Klient zobowiązany jest do
  1. zapoznania się i zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu;
  2. zapoznania się z Polityką Prywatności, zawierającą informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 5. Linki do Regulaminu Sprzedaży za Pośrednictwem Sklepu Internetowego i Polityki Prywatności znajdują się pod formularzem rejestracyjnym. Regulamin Sprzedaży za Pośrednictwem Sklepu Internetowego jest także stale udostępniony Klientom na Stronie Internetowej nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pobranie i utrwalenie treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na innym nośniku.
 6. Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego zostaje utworzone Konto Klienta na Stronie Internetowej z możliwością realizacji zakupów w Sklepie Internetowym.
 7. Logowanie do Konta Klienta następuje po podaniu identyfikatora Klienta lub adresu poczty elektronicznej Klienta oraz Hasła.
 8. Hasło do Konta Klienta można zresetować wykorzystując funkcjonalność „Zapomniałeś”. Klient otrzymuje wiadomość na adres poczty elektronicznie podany przy rejestracji z linkiem do logowania na Stronie Internetowej umożliwiającej ustawienie nowego hasła.

§ 3
Funkcjonalności Sklepu Internetowego

 1. Konto Klienta umożliwia dostęp do następujących funkcjonalności:
  1. Przeglądanie historii zakupów;
  2. Tworzenie i przeglądanie „Moja lista życzeń”;
  3. Publikowanie opinii Klienta o produktach;
  4. Zarządzanie danymi Klienta;
  5. Zarządzanie subskrypcją Newslettera;
 2. Historia zamówień
  • Klient po zalogowaniu się na Koncie Klienta ma dostęp do informacji o swoich zakupach dokonanych w Sklepie Internetowym.
  • Historia zakupów dostępna jest w zakładce „Moje zakupy”

   Historia zakupów wyświetlana jest w kolejności od najnowszych do najstarszych zakupów i obejmuje następujące informacje: ilość produktów, cena netto, cen brutto, wartość koszyka, data i numer zamówienia, wartość zamówienia netto i brutto, wartość podatku VAT, ilość dni na zamówienie, data zamówienia, status zamówienia, wybrana forma płatności, nazwa banku, wybrana forma dostawy, termin dostawy, koszty dostawy, informacje o płatności i statusie zamówienia i płatności, informacje o płatności za zamówienie, dane kontaktowe obejmujące numer telefonu, dane odbiorcy przesyłki obejmujące imię, nazwisko, nazwa, adres dostawy towaru, informacje o produktach – nazwa produktu, numer SKU.

 3. „Lista życzeń”
  • Klient ma możliwość oznaczenia produktów, którymi jest zainteresowany poprzez wybranie ikonki w kształcie serca w opisie produkty
  • Po zalogowaniu się na Koncie Klienta i wybraniu zakładki „moje lista życzeń” Klient ma dostęp do listy produktów, które oznaczył.
  • Informacje na liście wyświetlane są w kolejności daty oznaczenia produktu i obejmują nazwę produktu, cena netto, cena brutto.
 4. Opinie o produktach
  • Po zalogowaniu się na Koncie Klienta Klient ma możliwość opublikowania swojej opinii na temat wybranych produktów poprzez formularz otwierany w zakładce opinie na stronie produktu.
  • Wszystkie zamieszczone przez Klienta opinie Po zalogowaniu się na Koncie Klienta i wybraniu zakładki „moje opinie o produktach”.
  • Informacje na liście wyświetlane są w kolejności daty oznaczenia produktu i obejmują: dane identyfikujące autora podane przez Klienta, którymi może być imię, nik lub inny ciąg znaków alfanumerycznych; opinia wyrażona w polach „Podsumowanie”, „Opinia” ocena jakości i ceny wyrażona za pomocą ilości zaznaczonych gwiazdek; data utworzenia opinii.
 5. Zarządzanie danymi Klienta
  1. Użytkownik po zalogowani się na Koncie Klienta ma możliwość dostępu i modyfikacji swoich danych po wybraniu zakładki „Moje konto”, a następnie zakładek opisanych w kolejnych ustępach poniżej.
  2. Dane zapisane na Koncie Klienta są dostępne po wybraniu zakładki „Dane Konta”.
  3. Dane kontaktowe Klienta są dostępne po wybraniu zagadki „Informacje kontaktowe”.
  4. Dane adresowe Klienta są dostępne po wybraniu zagadki „Książka adresowa”.
  5. Wybrane i dostępne dla Klienta metody płatności są dostępne po wybraniu zagadki „Zapamiętane metody płatności”.
  6. Edycja podanych powyżej kategorii danych jest możliwa po wybraniu przycisku „Edytuj” w oknach zawierających poszczególne kategorie danych. Wprowadzone zmiany są zatwierdzane przez Klienta po wybraniu przycisku „Zapisz” oknach zawierających poszczególne kategorie danych
 6. Zarządzanie subskrypcją Newslettera

  Klient po zalogowaniu się na Koncie Klienta ma możliwość zarządzania swoją subskrypcją Newslettera po wybraniu zakładki „Subskrybcje newslettera” poprzez oznaczenie lub odznaczenie określonych pól dotyczących subskrypcji i po akceptacji swojego wyboru poprzez użycie przycisku „Zapisz”.

 § 4
Warunki sprzedaży

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Przedmiotem sprzedaży są produkty fabrycznie nowe, wolne od wad, prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
 3. Wszystkie ceny towarów w Sklepie Internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Ceny towarów znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz cech zamówionego produktu (m.in. jego wagi i rozmiaru) i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia obejmujący cenę produktów wraz z kosztami dostawy wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.
 5. Aby umowa sprzedaży mogła zostać zawarta, należy:
  • złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie sklepu, poprzez koszyk zamówień - przycisk "dodaj do koszyka";
  • wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także numer telefonu, pod którym Sprzedawca może skontaktować się z Klientem w sprawach związanych z zamówieniem;
  • wpisać dane do faktury, VAT. Klient akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej; faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta;
  • potwierdzić zamówienie przyciskiem: „Złóż zamówienie”;
  • opłacić zamówienie w jednym z dostępnych sposobów płatności. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone wyłącznie z góry (przed wysłaniem zamówionego produktu). Zapłaty można dokonać: przelewem w formie przedpłaty w pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy sprzedawcy, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej - operatora - PayU, gotówką w formie pobrania, gdzie należność pobierana jest przez kuriera w momencie dostawy towarów. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia (w koszyku zamówień).

§ 5
Dostawa zamówień

 1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Klientowi jedynie na terenie Polski, na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, za pośrednictwem kuriera.
 2. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres podany przez kupującego jako adres do doręczeń zamówionego towaru.
 3. W chwili dostawy sprzedawca dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na kupującego, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 30 od dnia zawarcia umowy.
 4. W momencie wydania towarów Sprzedawca wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej.
 5. Przewidywany czas dostarczenia towaru to 1 do 3 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy dostawy.
 6. Po rozwiązaniu umowy sprzedawca bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy, dokonuje zwrotu każdej kwoty wpłaconej zgodnie z warunkami umowy.
 7. Zamówione towary dostarczane są kupującemu, wedle jego wyboru: firmą kurierską. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez kupującego w potwierdzonym zamówieniu.
 8. Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest na etapie składania zamówienia on‑line (w koszyku zamówień).

§ 6
Reklamacje Konsumenckie

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym kodeksem cywilnym.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania towaru, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:
  • poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego on-line
  • wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu przedsiębiorcy;
  • wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;
  • ustnie do protokołu w siedzibie lub lokalu przedsiębiorcy.
 3. Dla zawiadomień konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie, gdzie wskazane zostaną co najmniej: imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację, określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar), dowód zakupu reklamowanego towaru, opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie reklamującego, datę wniesienia reklamacji, podpis zgłaszającego reklamację, w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.
 4. W celu umożliwienia Sprzedawcy rozpoznania reklamacji, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby Sprzedawcy albo przekazać je sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki. W przypadku uznania roszczeń zgłaszającego Sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia.
 5. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 6. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia.
 7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Niezależnie od prowadzenia postępowania reklamacyjnego, Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.
 9. W razie nieuznania przez Sprzedawcę reklamacji, a Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Istnieje również możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

§ 7
Zwrot towaru, korzystanie z prawa odstąpienia

 1. Konsumentowi i przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 (czternastu) dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów.
 3. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek poinformować Przedsiębiorcę w okresie biegu terminu do odstąpienia od umowy o swojej decyzji w tym zakresie.
 4. Oświadczenie konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie wymaga formy szczególnej. W tym celu wystarczające jest skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia, określonego w Załączniku do Regulaminu lub złożenie wyraźnego w swojej treści oświadczenia. Termin odstąpienia uważa się za dochowany, gdy konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego terminu. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na konsumencie lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 5. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca bez zbędnej zwłoki, wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jednak nie później niż w terminie 14 dni, liczonych od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dotyczy również kosztów poniesionej przez Kupującego dostawy towaru, przy czym zwrotowi podlega koszt najtańszego zwykłego dostarczenia towaru.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jej odesłania.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który odstąpił od umowy ma obowiązek odesłać towar albo przekazać je sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin powyższy uważa się za dochowany, jeżeli konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle zamówione towary przed upływem okresu czternastu dni.
 9. Zwracane towary powinny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, które nastąpiło od dnia, w którym wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania towarów.

§ 8
Informacja RODO

 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119), (zwanego dalej „RODO“), Sprzedawca informuje, że: Administratorem Danych Osobowych jest: spółka pod firmą LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bykowie Wrocławska 43, 55-095 Mirków k. Wrocławia, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000441586, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 899-02-02-361dane kontaktowe: +48 39 808 00, adres e-mail: firma@langelukaszuk.pl
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w Polityce Prywatności, dostępnej w wersji elektronicznej na Stronie Internetowej.
 3. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na adres e-mail: rodo@langelukaszuk.pl

 

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).
 2. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone w serwisie Sklepu Internetowego langelukaszuk.pl. www.paulmann.pl, www.greenworkspolska.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienie lub zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem zmian w regulaminie.

Załączniki:

 • formularz odstąpienia od umowy
 • formularz reklamacyjny

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ Z „LŁ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Bykowie (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres:

.......................................... e-mail: …………………………………

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

(np. nazwa, rodzaj towaru; ilości sztuk/opakowań)

 

Data odbioru towaru: ___________________________________________________________________________

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ___________________________________________________________________________

 

Adres konsumenta(-ów): ___________________________________________________________________________

 

Numer rachunku bankowego dla celów zwrotu dokonanej płatności(**): ___________________________________________________________________________

 

Numer rachunku należy wskazać wyłącznie wtedy, gdy wyrażają Państwo zgodę na zwrot płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Nie należy wypełniać, gdy płatność za zamówienie została dokonana elektronicznie lub kartą.

Numer zamówienia(**): ___________________________________________________________________________

 

Numer faktury / Numer transakcji z paragonu (widoczny na dole paragonu fiskalnego)(**): ___________________________________________________________________________

 

Podpis konsumenta(-ów): ___________________________________________________________________________

 

Data:

___________________________________________________________________________ (*)

Niepotrzebne skreślić (**) Podanie wskazanych danych nie jest obowiązkowe, jednak usprawni i przyśpieszy procedurę zwrotu. Administratorem danych osobowych jest LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bykowie ul. Wrocławska 43, 55-095 Mirków k. Wrocławia, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000441586, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 899-02-02-361 Celem przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu odstąpienia od umowy jest realizacja prawa odstąpienia, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia Państwa danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć pod adresem www.langelukaszuk.pl/polityka-prywatnosci

 

Załącznik nr 2