OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS)

„LŁ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Bykowie

Zakup towarów oferowanych przez „LŁ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Bykowie  odbywa się w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS), Kupujący, przed złożeniem zamówienia, zobowiązany jest zapoznać się z ich treścią. W przypadku złożenia przez Sprzedawcę oferty z warunkami różnymi od OWS lub podpisania ramowej umowy na dostawy Towarów zastosowanie mają warunki oferty lub umowy, zaś w zakresie nieuregulowanym tamże stosuje się OWS. OWS udostępniane są na stronie internetowej Sprzedawcy w sposób umożliwiający Kupującym przechowywanie i odtwarzanie ich w zwykłym toku czynności.

 

 1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

  § 1

  Przedmiotem sprzedaży są towary z aktualnej oferty „LŁ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wchodzących w skład oferty Sprzedawcy (dalej jako towary), zgodnie z jego aktualnymi cennikami i katalogami na rzecz Kupujących będących przedsiębiorcami.

   

 2. WARUNKI ZAMÓWIENIA

  § 2

  1. Kupujący zamawiać będzie Towary u Sprzedawcy na formularzach zamówienia.
  2. Kupujący jest zobowiązany do:
  • odbioru zamówionych u Sprzedawcy towarów.
  • przedstawienia Sprzedawcy następujących dokumentów: aktualnego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o nadaniu numeru REGON, decyzji w sprawie nadania NIP oraz upoważnienia do wystawiania przez Sprzedawcę faktur VAT dla Kupującego bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktur VAT;
  • w przypadku zmian treści wymienionych dokumentów, Kupujący przekaże niezwłocznie Sprzedawcy ich zaktualizowane wersje;
  • podania miejsca dostawy i ewentualnych ograniczeń, co do dni i godzin rozładunku,
  • terminowego regulowania należności wobec Sprzedawcy,
  • wytwarzania i utrwalania u klientów pozytywnego wizerunku Sprzedawcy oraz wszystkich marek producenckich z jego oferty,
  • udzielania rzetelnych informacji o produktach z oferty Sprzedawcy osobom trzecim,
  • składania zamówień jedynie we własnym imieniu i na własny rachunek,
  • przedstawienia listy osób uprawnionych do składania zamówień w imieniu Kupującego.
  1. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia Sprzedawca poinformuje Kupującego o możliwości realizacji zamówienia w całości lub w części. W przypadku, gdy Sprzedawca potwierdzi w całości warunki zamówienia Kupującego, umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego odpowiedzi Sprzedającego. W przypadku, gdy Sprzedawca nie potwierdzi w całości warunków zamówienia, lecz zaproponuje zmiany lub uzupełnienia, umowa sprzedaży dochodzi do skutku na warunkach określonych w zamówieniu z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi Sprzedawcy, jeżeli Kupujący w terminie 3 dni roboczych nie sprzeciwi się włączeniu zastrzeżeń.
  2. Zamówienie złożone po godzinie 14.00 będzie uważane za złożone następnego dnia roboczego.
  3. Zamówienie, zgoda na realizację, potwierdzenie odmowa lub zastrzeżenia mogą być dokonane za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną.

   

 3. WYDANIE I ODBIÓR TOWARU

  § 3

  1. Miejscem wydania towaru jest magazyn Sprzedawcy w Bykowie przy ul. Wrocławskiej 43.
  2. Koszty transportu towaru ponosi Kupujący o ile nic innego nie wynika z umowy łączącej strony lub odrębnie nie ustalono inaczej.
  3. Odbiór towaru może następować również transportem własnym Kupującego lub transportem przewoźnika Kupującego. Kupującemu nie przysługuje zwrot kosztów transportu od Sprzedawcy.
  4. Za chwilę wydania towaru (jego części) tj. dokonanie dostawy, uważa się chwilę przekazania towaru przedstawicielowi Kupującego lub w razie wysłania towaru za pośrednictwem przewoźnika, kuriera, operatora pocztowego itp. Za dokonanie dostawy uważa się chwilę powierzenia towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi (ryzyko utraty towaru ponosi Kupujący) w celu dostarczenia towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu. Dokumentem potwierdzającym wydanie towaru jest list przewozowy lub inny dokument potwierdzający wydanie towaru, podpisany przez przedstawiciela Kupującego lub przewoźnika.
  5. Wraz z towarem Sprzedawca wyda Kupującemu fakturę VAT, jej przyjęcie oznacza również potwierdzenie wydania towaru lub w przypadku dostawy do miejsca innego niż siedziba Kupującego, prześle fakturę VAT na adres Kupującego.
  6. W przypadku nieodebrania towaru w wyznaczonym terminie od przewoźnika, przechowanie towaru nastąpi na koszt i ryzyko Kupującego. Za jeden dzień przechowania Sprzedawca pobierać będzie opłatę wg stawki obowiązującej u przewoźnika powiększonej o podatek VAT w obowiązującej wysokości.
  7. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Kupującego, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży bez wyznaczania dodatkowego terminu oraz do żądania kary umownej równej wartości nieodebranego towaru, co nie wyłącza odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
  8. Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy, jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła z przyczyn dotyczących przewoźnika lub wskutek siły wyższej.

   

 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI i GWARANCJI

  § 4

  1. Sprzedawca udzielania gwarancji na sprzedawane towary, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym pod warunkiem udzielenia gwarancji przez producenta towaru i załączenia do towaru dokumentu gwarancyjnego. Okres gwarancji określony w dokumencie gwarancyjnym liczony jest od daty sprzedaży towaru klientowi Kupującego, jednak nie dłużej niż 48 miesięcy od daty sprzedaży towaru Kupującemu.
  2. Reklamacje ilościowe towarów dotyczące ilości opakowań zbiorczych winny być zgłaszane Sprzedawcy przez Kupującego w chwili odbioru towarów.
  3. Reklamacje dotyczące ilości towarów w opakowaniach jednostkowych znajdujące się w opakowaniach zbiorczych winny być zgłaszane Sprzedawcy w terminie 2 dni roboczych od momentu stwierdzenia braków, nie później niż 5 dni od dnia dostarczenia towarów Kupującemu.
  4. Reklamacje jakościowe towarów, widoczne przy dostawie, winny być zgłaszane w chwili odbioru towarów, pozostałe winny by zgłaszane w terminie 2 dni roboczych od ujawnienia wad, nie później jednak niż 5 dni od dnia dostawy towarów Kupującemu.
  5. W przypadku wad ukrytych termin zgłoszenia reklamacji wynosi 3 dni od dnia ich wykrycia.
  6. Dokumenty przewozowe lub dokument WZ podpisane przez Kupującego lub osobę upoważnioną, bez dodatkowej adnotacji, są dla Sprzedawcy dowodem przyjęcia danej dostawy towaru bez zastrzeżeń.
  7. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie w formie protokołu reklamacyjnego zawierającego opis wszystkich wad i niezgodności podnoszonych przez Kupującego. Wraz z reklamacją Kupujący prześle do Sprzedawcy zgłaszany w ramach rękojmi lub gwarancji towar, na koszt Sprzedawcy, za pośrednictwem Poczty Polskiej, albo przewoźników DHL lub Schenker.
  8. Reklamacje zgłaszane z naruszeniem powyższych zasad lub po upływie wskazanych powyżej terminów nie będą uwzględniane, a roszczenia Kupującego wygasają.
  9. Roszczenie o naprawienie szkody zostaje wyłączone.
  10. Na podstawie zgłoszenia Sprzedawca ustali sposób postępowania reklamacyjnego.
  11. Sprzedawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zgłoszonego w ramach rękojmi lub gwarancji wadliwego towaru wraz z reklamacją oraz niezbędną dokumentacją, do ustosunkowania się do złożonej reklamacji.
  12. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymagać będzie skorzystania przez Sprzedawcę z usług osób trzecich, do czasu rozpoznania reklamacji nie wlicza się czasu wykonywania usług przez osoby trzecie.
  13. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.
  14. Sprzedawca zobowiązany jest usunąć ujawnione w okresie rękojmi i gwarancji wady, według swego wyboru przez dokonanie naprawy towaru, jego wymianę na nowy lub zwrot gotówki.
  15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne wynikające z naturalnego zużycia, spowodowane niewłaściwą eksploatacją, wynikające z użytkowania w niewłaściwym środowisku, powstałe na skutek wprowadzenia modyfikacji lub napraw bez zgody Sprzedawcy, przez osoby nieuprawnione oraz powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych, które nie zostały przewidziane w warunkach Umowy.
  16. Kupujący zobowiązuje się przechowywać towary w warunkach odpowiadających właściwościom towaru, w sposób gwarantujący zachowanie wszelkich właściwości towaru. Udowodnione niedochowanie tych warunków zwalnia Sprzedawcę od odpowiedzialności za powstałe w związku z tym wady.
  17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady nie wynikające z przyczyn tkwiących w towarze, w szczególności nie odpowiada za wady powstałe w skutek nieprawidłowego przechowywania czy użytkowania towaru lub błędów osób trzecich.
  18. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z wykonaniem obowiązków z tytułu rękojmi lub gwarancji do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności.
  19. Kupujący nie ma prawa do usuwania wad we własnym zakresie na koszt Sprzedawcy.

   

 5. WARUNKI PŁATNOŚCI

  § 5

  1. Cena za towary ustalana będzie w oparciu o aktualnie obowiązujące u Sprzedawcy w dniu otrzymania zamówienia cenniki.
  2. Cena powiększona zostanie o podatek VAT w obowiązującej wysokości. Podstawą wzajemnych rozliczeń między Sprzedawcą, a Kupującym są faktury VAT.
  3. Zapłata za towar następować będzie w formie przelewu bankowego na rachunek Sprzedawcy wskazany każdorazowo na fakturze VAT.
  4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.
  5. W przypadku uchybienia przez Kupującego terminowi płatności którejkolwiek faktury VAT o okres dłuższy niż 60 dni, wszelkie roszczenia Sprzedawcy o zapłatę ceny za sprzedane i zamówione towary stają się natychmiast wymagalne, z upływem dodatkowego terminu wskazanego w wezwaniu. Sprzedawca wystosuje do Kupującego wezwanie do zapłaty ze wskazaniem dodatkowego siedmiodniowego terminu do zapłaty pod rygorem określonym w § 6 ust.5 zd. 1 OWS.
  6. W przypadku zalegania przez Kupującego z zapłatą ceny za poprzedni zakup, Sprzedawca zastrzega sobie prawo powstrzymania się z wydaniem następnej partii towaru do czasu uregulowania zaległości.
  7. Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do dnia uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę.

   

 6. FORMA DOKONYWANIA ZAWIADOMIEŃ

  § 6

  Strony dokonywać będą zawiadomień faxem, poczta elektroniczną lub listem poleconym. W przypadku zmiany numerów telefonów, e-maila, faxu lub adresów należy zawiadomić drugą stronę w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Zaniechanie w tym zakresie powoduje, że za skuteczne uważa się doręczenie dokonane na poprzednio podany adres.

   

 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 7

  1. Strony zawierają umowę sprzedaży na podstawie postanowień ogólnych warunków sprzedaży określonych powyżej.
  2. Akceptacja powyższych warunków następuje poprzez złożenie zamówienia.
  3. Zmiany i uzupełnienia OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. Ewentualne spory w związku z wykonywaniem umowy sprzedaży rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.
  5. W sprawach nieuregulowanych ogólnymi warunkami sprzedaży oraz umową sprzedaży zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

   

  Sprzedawca

  „LŁ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.